Juridik


Ekonomi och juridik är en mycket bra kombination. Vi på Nordic Accounts har förutom ekonomisk expertis också allmänna juridiska kunskaper som är ytterst sällsynta hos redovisningsbyråer. Det finns huvudsakligen fyra kärnområden i direkt anknytning till ekonomi och redovisning där vi brukar bistå våra kunder med juridisk rådgivning.

Bolagsärenden

1

- rådgivning kring bolagsbildning (fördelar och nackdelar med företagsformerna) bolagsavtal, bolagsordning, kompanjonavtal, stiftelseurkund
- vi hjälper dig att skapa och uppdatera aktieboken och aktiebreven. Aktieboken i varje aktiebolag ska hållas tillgänglig för allmänheten, det är brottsligt att bryta mot aktiebolagslagens bestämmelser om aktieboken och aktiebreven
- vi kan bistå dig att öka eller minska aktiekapitalet i aktiebolaget, vi övervakar fusioner eller fissioner
- vi företräder dig inför Bolagsverket, lämnar in lagstadgade inlagor
- vi kan även hjälpa dig även med frivilliga likvidationer om du har för avsikt att avveckla företaget
- kontrollbalansräkning vid kapitalbrist

Arbetsrätt

- allmän arbetsrättslig rådgivning (anställningsavtal, uppsägningsregler, avskedande och semesterregler)
- tolkning av eventuellt kollektivavtal samt att ta reda på om du har slutit de där avtalen (försäkring och tjänstepension) som krävs av kollektivavtalet
- varselregler

Avtalsrätt

- vi har tillgång till de viktigaste avtalstyperna och kan anpassa avtalsmallar till dina egna behov
- avtalstolkning, allmänna avtalsrättsliga spörsmål
- entreprenadavtal

Straffrätt

Vi har gedigen erfarenhet som privat försvarare i olika näringsrelaterade brott i Brottsbalken eller i Skattebrottslagen. Att vara framgångsrik som privat försvarare i sådana brott (framför allt bokföringsbrott och skattebrott) kräver att man har en förmåga att tänka i flera banor och att samtidigt ha en sund juridisk och ekonomisk bakgrund. Då det förekommer vid sidan av den förvaltningsrättsliga processen (inför Skatteverket eller förvaltningsdomstol) att åtal väcks för det påstådda brottet är det förmånligt att disponera över den har typen av expertis också.